Strategi för införande av nationell ehälsa eller e-tjänster

Den viktigaste drivkraften är att ha förmågan att skapa nytta för medborgare och patienter, men att samtidigt också skapa ekonomiskt värde för dig som vårdgivare. Det är den långsiktigt bästa investeringsstrategin att sträva efter. Inte alltid enkelt eftersom publika sektorn är begränsad till anslag per år och långsiktighet inte uppmuntras i styrmodellerna. Ersättning efter prestation som blivit vanligare inom vård och omsorg uppmuntrar inte heller. Därför gäller det att få 100% kontroll på vad som kommer ut i verkliga pengar som syns från investeringarna, och taktiskt kunna hantera det tillsammans med tidspespektiv, kostnader, kvalitativa verksamhetsnyttor och icke kostnads-synliga ansträngningar.

Med utgångspunkt från RBC-metodens inventering av samtliga verksamhetsnyttor (och samtliga kostnader) eftersöks fokuserat fem dimensioner; ökade ekonomiska intäkter, patientnytta, minskade kostnader, bättre kvalitet, och om man motsvarar nya regelverk. Dessa dimensioner ger ett starkt underlag för beslut om investeringar och prioriteringar, men ännu viktigare är nog att man som vårdgivare och myndighet kan göra efterkalkyler och se till att man får ut allt som går från redan gjorda investeringar.

Bilden till höger visar hur fel det kan bli om man inte går in med öppna ögon i ett investeringsprojekt för att t.ex. skapa nationell eHälsa och e-tjänster. Gör man en efterkontroll på en tidigare gjord investering hittar man sannolikt att bara vissa av dessa områden har givit effekter (gråa fält).

Med små medel kan man bedöma läget på tidigare investeringarna hitta ej ännu uppfylld potential och faktiskt plocka "lågt hängande frukt" på detta sätt, och man kan kraftigt öka effekten från investeringen.

Affärsmodellen för investering i nationell eHälsa för landsting och för e-Tjänster för myndigheter och kommuner ser lika ut från detta synsätt. För att med begränsad budget verkligen satsa på tjänster som skapar värde för medborgarna, så måste man aktivt söka efter denna kombinerade nytta.

Vårdgivaren eller kommunen skall kunna tjäna pengar både kortsiktigt och långsiktigt, samtidigt som utvecklingen för e-Hälsa och e-Tjänster kan accelerera.  

Erfarenheter från case hos myndigheter

Styrmodellerna från stat och landsting är ofta ett hinder för långsiktiga investeringar, men det kan man ju sällan påverka så det gäller främst att ha bra underlag och beslutsunderlag och agera professionellt utifrån givna förutsättningar. Det man faktiskt kan göra är att se till att ha en effektiv investeringsstrategi själv, t.ex.:

  • Alla enheter inom myndigheten investerar koordinerat i gemensamma system istället för var för sig
  • Man har en modell så man kan dela på kostnader för "andelar" i gemensamma system
  • Har en modell för att hantera cash flow för investeringar som ger långsiktiga fördelar. Kräver en intern strategi för hur man gör, men dellösningar kan delvis också vara just alternativa drift- och ägandeformer som innebär andra betalningsformer
  • Har en informationsstrategi med delad data och information mellan IT-systemen, så information är tillgängligt för andra system, avdelningar, och myndigheter
  • Ha en investeringsprocess som inkluderar de fördelar som RBC-metoden rekommendares starkt, eftersom oftast dagens process och verktyg inte ger tillräckligt säkert eller bra beslutsunderlag.