Digitalisering och nationell e-hälsa | Vinsterna med IT-investering i vård och omsorg

Uttrycket "Vinster i välfärden" blivit kidnappat till att enbart innebära resultathemtagning hos riskkapitalister. Låt oss värdera uttrycket från ett annat perspektiv. Investerar en vårdgivare i verksamhet, organisation, verksamhetsutveckling, digitalisering och e-hälsa, så är det ytterst intressant att diskutera vilka vinster som då kan uppstå -  jämfört med de som faktiskt sedan uppstår. De flesta investeringgar i IT och digitalisering kan inte leverera nyckeltal som berättar hur effektiv verksamheten är. Vid investeringsögonblicket för en digitaliseringslösning så saknas krav på systemet att kunna leverera siffor på hur människor beter sig. Trots att beteendeförändringar ofta är det viktigaste målet. En annan sak som lyser med sin frånvaro är finansiella nyckeltal som berättar om investeringen i sig själv har varit lönsam.

Det finns en stor summa pengar för vården att bara hämta hem till sina hårt ansatta budgetar. En GAP-analys av effekterna ett par år efter ett införandet av systemen kan innebära att man med små medel kan man bedöma läget på tidigare investeringarna, hitta ej ännu uppfylld potential och faktiskt plocka "lågt hängande frukt" på detta sätt, och kraftigt öka effekten från investeringen. Investeringen är ju redan betald!

Med utgångspunkt från RBC-metodens inventering av samtliga verksamhetsnyttor (och samtliga kostnader) eftersöks fokuserat fem dimensioner; ökade ekonomiska intäkter, patientnytta, minskade kostnader, bättre kvalitet, och om man motsvarara nya regelverk. Dessa dimensioner ger ett starkt underlag för beslut om investeringar och prioriteringar, men ännu viktigare är nog att man som vårdgivare och myndighet kan göra efterkalkyler och se till att man får ut allt som går från redan gjorda investeringar.

Bilden till höger visar hur fel det kan bli om man inte går in med öppna ögon i ett investeringsprojekt. Gör man en uppföljning på en tidigare gjord investering hittar man sannolikt att bara vissa av dessa områden har givit effekter (gråa fält). 

Strategi för investering i digitalisering och e-hälsa för landsting måste vara att man aktivt söker efter denna kombinerade nytta, och all nytta. Vårdgivaren kan spara pengar både kortsiktigt och långsiktigt, samtidigt som utvecklingen av digitalisering kan accelerera. 

Börja ställa krav på system och lösningar för digitaliserring och nationell e-Hälsa att leverera nyckeltal

Se till att er personal, upphandlindlare och kravställare av nya lösnigngar inom digitalisering och e-hälsa även definierar krav, rutiner och automatisk fångst av nyckeltal hur människor beter sig - anställda, patienter, medborgare, leverantörer.

Sakta men säkert kommer möjligheterna för att förstå drivkrafter och resultat att förbättras. När man idag gör business case och nyttoanalyser är det skillnaden mellan nuläget och ett tänkt förbättrat börläge som man vill veta. Idag är tyvärr ofta för mycket gissande eftersom om man inte har siffror på hur det är idag.

Erfarenheter från case hos myndigheter

Styrmodellerna från stat och landsting är ofta ett hinder för långsiktiga investeringar, men det kan man ju sällan påverka så det gäller främst att ha bra underlag och beslutsunderlag och agera professionellt utifrån givna förutsättningar. Det man faktiskt kan göra är att se till att ha en effektiv affärsmodell själv, t.ex.:

  • Alla enheter inom myndigheten investerar koordinerat i gemensamma system istället för var för sig
  • Man har en modell så man kan dela på kostnader för "andelar" i gemensamma system
  • Har en modell för att hantera cash flow för investeringar som ger långsiktiga fördelar. Kräver en intern strategi för hur man gör, men dellösningar kan delvis också vara just alternativa drift- och ägandeformer, outsourcing
  • Har en informationsstrategi och informationsarkitektur med delad data och information mellan IT-systemen, så information är tillgängligt för andra system, avdelningar, och myndigheter
  • Ha en investeringsprocess som inkluderar de fördelar som RBC-metoden rekommendares starkt, eftersom oftast dagens process och verktyg inte ger tillräckligt säkert eller bra beslutsunderlag.
  • Se till att IT-system levererar nyckeltal så att man kan mäta processer och människors beteende, och i framtiden få underlag för styrning mot mer effektiv vård och omsorg
  • Göra löpande uppföljningar för att se till att beteendeförändringar och vinster faktiskt uppstår. Man skall inte mäta för att se hur det gick - man skall mäta för att "se till så det uppstår" 

EHälsa - strategi e-Hälsa | Stora vinster med IT-investering inom vård och omsorg