Digitalisering e-Hälsa | Förstudie - lönsamhet för vårdgivare och nytta för patienten

En förstudie skall normalt besvara några frågor som vårdgivaren har: Vilket behov har patienten, hur skall det fungera, vilken teknik eller tjänster skall användas och vad kostar det?

Tyvärr alltför sällan ingår även frågor som: hur måste vi arbeta annorlunda för att det skall skapa mer verksamhetsnytta för oss, kan vi minska våra kostnader med detta, kan vi stödja regulatoriska krav, vilka intäkter kan vi öka, och finns där kvalitativa aspekter när vår personal utför sina arbetsuppgifter? Vad tycker våra kunder om detta? Vad är kalkylriskerna?

Ännu mer sällan eftersöks svar på: Hur skall vi garantera att verksamhetsnyttan och patientnyttan verkligen uppstår på riktigt, och mätbart? Hur ser den planen ut? Vem ansvarar för att de olika nyttorna uppstår? Får våra beslutsfattare återkoppling när payback är erhållen?

En förstudie som inkluderar en RBC-analys täcker mycket av samtliga tre stycken här ovan. Metoden innebär att man gör en fullständig inventering av vilka verksamhetsnyttor som kan uppstå. Den värderar dem systematiskt till pengar och visar tydligt vad som man bör kunna se i resultaträkningen och vad som inte går att spåra på det sätter. Den söker efter sätt att värdera kvalitativa nyttor. 

Den har en indelning av verksamhetsnyttorna och kostaderna i tre kategorier baserat på om de ger pengar som syns, och om de grundar sig på säkra källdata. Efter t.ex. en SnabbAnalys kan man gå in RBC Excel Tool's Prioritets- och risk-tabell och se vad som påverkar mest på resultatet och har störst risk (se bild till höger). Därefter kan man prioritera restrerande analystimmarna till att lägga krutet på det som har stor påverkan och hög risk, för att snabbt och effektivt skapa ett säkert business case (Reliable Business Case ...) med synligt resultat och trovärdig källdata.

Metoden uppmuntrar till att mäta verksamhetsnyttor och patientnyttor

Tack vare att metoden definierar verksamhetsnytta som "Upplevd nytta från förändring" så framgår tydligt vilka beteendeförändringar som människor måste göra för att nyttan skall uppstå. Man dokumenterar tydligt vilka processer och vilka aktiviteter krävs för att nyttan och dess sekundära resultat skall uppstå. Metoden beskriver vilka nyckeltal, mätetal/KPI som kan mätas och följas upp för att få kontroll på Möjliggörare, Förändring, och Resultat:

  1. Möjliggörare | Vilken teknik och funktioner ger eHälsa-tjänster
  2. Förändring | Process och aktivitetsförändringar - vad måste människor göra annorlunda för att resultat skall uppstå
  3. Resultat | Vilket ekonomiskt och kvalitativt resultat kan man förvänta sig klara av att skapa

Tänk på hur den tredje punkten är skriven:  "... man kan förvänta sig klara av att skapa". Det innebär att arbetar med RBC-metoden inser man också att nytta inte uppstår av sig själv för att man investerar i ett IT-system. Det kräver lika mycket projektledning, mätning uppföljning, kontroll och intresse från ledningen, som idag oftast bara ägnas åt IT-projektets införande.

I RBC Excel Tool dokumenteras detta både i text och som begrepp i kolumnen "Verksamhetsnytta" (se bild). Både förändringen och resultatet till den skall med, antingen som [Resultat] från [Förändring] eller [Förändring] skapar [Resultat], där resultatet är beteendeförädring och aktiviteter hos människor.

RBC-metoden innebär att att man inkluderar kostnader i business caset för att garantera att resutlatet skall uppstå. Kostnader för inte bara "utbildning av systemadministratören" och/eller användarna, som tyvärr brukligt är. Nej, kostnaderna för ett ordentligt införande i verksamheten ingår, med förändringsledare, mätningar och styrgruppsmöten. Dessa skall ingå som kostnader lika mycket som en dataserver i själva IT-lösningen, för båda krävs för att nyttan skall uppstå.

Den uppmärksamma inser nu också varför det heter "Reliable Business Case" och inte "nyttovärderingsmetod xyz". RBC hanterar kostnaderna också till skillnad från nyttovärderingsmetoder som glömmer bort en systematisk hantering av kostnaderna. Den är pålitlig, trovärdig, "Reliable" för att den överlämnar inte något till slumpen. 

Framför allt inte det svåraste som finns: att få människor att ändra beteende.