Vägledning för myndigheter att välja e-tjänster efter nytta, lönsamhet och kostnad

Offentliga e-tjänster. Det digitala steget. Mitt Sverige 2015. Svensk e-legitimation. Mina meddelanden. Personlig översikt. E-Arkiv för myndigheter. Det finns många gemensamma satsningsområden, men antagligen finns det ännu fler satsningar som enskilda myndigheter, kommuner, statliga verk, och även landsting skulle kunna göra för att effektivisera sin verksamhet.

Ekonomiskt sett är det hela tiden en balansgång mellan kapital man har för att satsa på nya lösningar och hur man på lite längre sikt därmed kan minska kostnaderna. De ekonomiska ramarna sätter alltid spelreglerna. Inom dessa kan man sedan överväga mål och strategier för hur man skall öka upplevd nytta för medborgare, kvalitet på sin myndighetsutövning, och uppfylla regler och andra krav som hela tiden förändras.

Med Reliable Business Case-metoden kan myndigheter komma framåt på ett snabbt, effektivt och strukturerat sätt. Med utgångspunkt från en idé om ett satsningsområde, kan man inventera samtliga fem dimensioner om vilken nytta som kan uppstår. Nyckeln till framgång är att inkludera både kvalitativa värden och det som ger ekonomisk nytta. Även om det finns pengar för rena kvalitativa satsningsområden, skall organisationens strategi vara att eftersöka samtliga fem nyttorna:

  1. Minskade kostnader
  2. Ökade intäkter
  3. Ökad kvalitet i myndighetsutövning och medborgartjänster
  4. Motsvara regulatoriska krav
  5. Skapa större upplevd medborgarnytta

Med RBC-metoden söker man lätt efter detta, och samtidigt styr RBC Excel Tool upp så att man tvingas formulera mätbara nyckeltal på samtliga fem områden.

Inte vilka nyckeltal som helt utan både nyckeltal för att mäta verksamhets- och beteendeförändring, och de kvalitativa och ekonomiska resultaten från dessa.

Metoden och verktyget tvingar fram en process i beslutsfattandet där man inser att de fem verksamhetsnyttorna bara uppstår när människor agerar på ett nytt sätt och ändrar beteende. Det är sällan verksamhetsnyttor uppstår av sig själva.

Prioritera era e-tjänster, inte bara nationella lösningar utan även myndighetsspecifika, med underlag som ger fullständig kontroll på vad som man kan förvänta sig se i resultaträkningen, utan att förringa de kvalitativa och mänskliga aspekterna. Kommunet, stat, landsting.

Hur man kommer igång? Det smartaste är att ta nyligen gjorda investeringar och sätta in deras business case i en RBC-mall. Då får man snabbt fram om man med små medel kan skapa ytterligare verksamhetsnytta. Samtidigt får man underlag som ger stöd för framtida förbättringar och investeringar.

Läs mer på siten om metoden, prova RBC Excel Tool, läs den introducerande vägledningen, och kontakta gärna mig för ytterligare råd och hjälp.

Tyrone Skogström,
Senior managementkonsult