Business Case-mall med stöd för nyttorealisering

Att införa Reliable Business Case-metoden i den befintliga projektstyrningsmetoden och programstyrningen kan vara ett av de viktigaste besluten du kan ta. Kombinationen av metoden, RBC Excel Tool, och en enkel och tydlig business case-mall i word-format är stark. Effektiv och pedagogisk utbildning och praktisk träning av analytiker och beslutsfattare gör det till det starkaste alternativet.

Garantera nyttorealisering från IT-investeringar

Det finns en tydlig och konkret anledning till att förbättra det ni redan har. RBC-metoden och dess mallar hänger logiskt och praktiskt ihop med nyttorealisering. Redan från början inser beslutsfattarna vad som måste göras på riktigt för att effekterna skall uppstå. Ett exempel är RBC-metodens definition av verksamhetsnytta: "[Nytta] från [Förändring]". Det innebär att när man definierar vilka nyttor som finns i caset så tvingas man alltid koppla ihop resultatet med vad människor måste göra annorlunda. Förändring är beteendeförändring, processförändring, och enskilda aktiviteter som människor måste göra för att nyttan skall uppstå.

 Mall för Nyttorealisering - Nyttorealiseringsplan

I publika Sverige måste man glömma allt vad nyttoanalysen PENG har lärt sig, att det finns "direkt nytta". Det finns ingen direkt nytta! Allt uppstår sekundärt efter att någon aktivit gör något annorlunda.

 Mallen för nyttorealiseringsplanen bygger på att man får mycket "gratis" från att man använt RBC-metoden och RBC Excel Tool tidigare. Eftersom att förmå människor - personal, kunder, medborgare, patienter - att bete sig på ett nytt sätt är ett av det svåraste som finns, är mallen RBC Nyttorealiseringsplan ytterst viktigt för att inte tappa styrningen på situation och resultat. Den erbjuder en sund anpassning från den akademiskt kända Benefits Management-konceptet från PRINCE2 i Storbritannien, och använder sig av välkända begrepp på svenska istället.

Införande

NyttorealiseringplanInförande av detta och anpassning till de processer inom projektstyrning ni säkert har redan idag (?) sker förslagsvis enligt koncpetet "learning-by-doing". Vi har helt enkelt ett antal arbetstillfällen där vi går igenom olika saker, engageras i olika praktiska uppgifter, och mellan tillfällena blir det läxa. Uppgifterna är ofta att ta reda på hur man gör idag hos er, kunna redovisa hur mallar och metoder fungerar nästa tillfälle, och föreslå förbättringar efter vad man lärde sig förra tillfället.

 

Ni får en konkret och unik processutveckling och utveckling av mallar och verktyg samtidigt som kompetens och erfarenhet ökar hos deltagarna. Resultatet blir praktiskt genomförbart och drivet inifrån istället för utifrån och uppifrån. Det är viktigt. De som skall använda nya och bättre arbetsmetoder måste också vilja göra det, uppleva nyttan med det, och helst bli entusiastiska förändringsambassadörer själva.

Reliable Business Case Excel Tool som utbildningsverktyg

Eftersom RBC Excel Tool motsvarar alla de vanligaste ekonomiska analyserna som används vid verksamhetsinvesteringar kan den effektivt användas för "laborationer". Pedagogiskt får deltagarna undersöka vad som händer med resultatet när man ändrar olika parametrar.

Återbetalning på investerat kapital (Return on Investment, ROI), Återbetalning (Payback), Kassaflöde (cash flow), Nuvärdesanalys (Net Present Value, NPV) Nytta-KostnadsKvot (Benefit-Cost Ratio, BCR), Internränta (Internal Rate on Return, IRR) är alla bra exempel på hur man vanligen kan ställa upp resultatet för att visa fram en investerings särdrag och drivkrafter.

Business case excelverktyg - lätt att börja använda

RBC Excel Tool visar även i pedagogiska diagram resultat som Bubbeldiagram över de 10 största nyttorna, och de 10 största kostnaderna. Den visar vilka delar av investeringen som är externa kostnader och vilka som är betalt med interna resurser. Den uppmuntrar även till att ta med operationella kostnader och den särskiljer detta från kapitalinvesteringen.

Den har också en tabell för att snabbt kunna se vilka kostnader och nyttor som är viktigast att försäkra sig om. De som står för stora delar av resultatet är viktigast, om de samtidigt är markerade som "Antaget", dvs. svåra att mäta och följa upp och som bygger på osäkra källdata. Små och säkra kan man prioritera bort, och stora och osäkra fokuserar man på. Beslutsfattarna kan förstå och motarbeta risker på detta sätt tidigt.

Samtidigt kan samma tabell vid uppföljning direkt visa vad som lyckats bra, och vad som lyckats dåligt.

Kom ihåg denna anvisning från RBC-metoden och det nyttorealiseringsramverk den vilar mot:

 

"Man gör inte uppföljning för att mäta hur det gick utan för att göra så det blir".

Skillnaden är enorm".

                          - Tyrone Skogström, 2013