RBC-metoden skapar säkra case på ärligt vis istället!

Reliable Business Case-metoden kan ofta garantera bifall av beslutsfattarna utan skumma beräkningsmodeller. Ärligt och med låg affärsrisk kan du ofta få acceptans för de förbättringar och stöd som du behöver för din verksamhet.

RBC är inte ett magiskt trick. Är investeringen olönsam skall den förstås inte ske, om inte andra kvalitativa värden kan lyftas fram. Men ofta handlar det om vad man inkluderar i caset. Ett negativt case är ofta en för snäv investering som t.ex. bara syftar till en infrastrukturinvestering, istället för att väva ihop den investeringen med vad man skall använda den nya infrastrukturen till. Det gäller bara att dra tanken vidare och inse att i detta exempel kan man inte skapa en viss affärsnytta om inte infrastrukturen förbättras. Då är det ärligt att skapa ett case som t.ex. inkluderar:

  • Infrastrukturkostnader
  • Kostnader för en affärsstödjande applikation som kräver infrastrukturen
  • Kostnader för att låta systemet producera statistik och nyckeltal för både nytt beteende hos personalen och det ekonomiska resultat som skall uppstå
  • Kostnader för en förändringsledare som ser till att uppföljningar sker, och som följer en plan hur man skall få människor att ändra beteende

Många hänger inte med på det sista i punkt 4, så här är förklaringen: Ingen verksamhetsnytta uppstår utan att personalen arbetar på ett nytt sätt, får en ny arbetsprocess, att kunder ändrar beteende, att någon gör enskilda aktiviteter. En människa måste göra något annorlunda för att nyttan skall uppstå i en verksamhetsinvestering.

Det finns vid investering i organisationer och verksamhet sällan någon "direkt nytta". Bara nytta som uppstår sekundärt efter vad människor gör aktivt annorlunda.

Olönsamma investeringar som måste göras

 

Att räkna hem IT-investeringar trovärdigt och ärligt

Begreppet investering idag rymmer även former där man betalar för att vinna annat än ekonomisk vinst. Inom miljö, hälsa och myndigheter är det vanligt att ha två olika beslutsunderlag istället för ett business case. Man gör en nyttoanalys och en kostnadsanalys. Tyvärr är den förhärskade formen för nyttoanalys metoder som sätter pengar på nästan all nytta, oavsett om dessa pengar kommer att uppstå eller ej. Finansiella intäkter som sedan ställs mot kostnaderna.

Det är viktigt att förstå att det inte borde ske. De är helt enkelt inte samma valuta. Det är som att ställa upp intäkterna i svenska kronor och kostnaderna i norska kroner och låtsas att de är samma sak. Fast valutaskillnaden är ofta mycket större än så om man skall poängtera den saken också.Det finns två vettiga val vid denna typ av investering. Antingen så låter man de kvalitativa vinsterna övervinna kostnaderna av egen kraft. Kvalitativa värden – eller värden som är svåra att ekonomiskt värdera – måste få ett större utrymme i ett beslutsunderlag såsom de är.

Eller så har man en strategi att alltid försöka paketera ihop olönsamma investeringar med andra naturligt ihopkopplade investeringar, så att paketet tillsammans blir olönsamt. Precis som beskrivs närmare i tidigare stycke hur man skapar business case på ärligt vis.

Reliable Business Case-metoden är en kombinerad nyttoanalys och strukturerad finansiell kalkyl, som också ger mindre affärsrisk för beslutsfattarna genom att på många sätt proaktivt styr mot realisering av verksamhetsnyttorna. Läs mer om ROI by Chance om du vill veta mer om hur RBC-metoden kan garantera att inte bara business caset accepteras av beslutsfattare, utan även att verksamhetsnytta uppstår på riktigt och en verklig Payback och positiv ROI kan redovisas.